درباره مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) راهکار مدیریتی است که از طریق آن شرکت به توازن در الزامات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی دست می یابد و در عین حال انتظارات ذینفعان خود را نیز برآورده می کند. به عبارت ساده تر، از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت می توان علاوه بر سودآوری برای شرکت، سودآوری جامعه را نیز تضمین کرد. از این نظر، تمایز بین مسئولیت اجتماعی شرکت و خیریه که حمایت های مالی یا خیرخواهانه دارد، مشخص می شود. حتی اگر شرکت با به کارگیری سیاست های خیرخواهانه بتواند سهم مهمی در کاهش فقر داشته باشد، به طور مستقیم باعث افزایش اعتبار و تقویت نام تجاری آن می شود، اما مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت، به وضوح فراتر از آن است. سازمان هایی که بیشترین ارزش را از مسئولیت اجتماعی شرکتی بدست آورده اند، نگرشی بسیار فراتر از یک عملیات اضافی و یا جداگانه به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت داشته اند. آنها اقدامات و فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت را در کسب وکار روزانه خود نهادینه نموده اند و با فعالیت های اصلی شرکت، همسویی و یکپارچگی استراتژیک ایجاد کرده اند.

تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران

 • تأسیس بنگاه شیمیائی کشور و اجرای طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس
  1337
 • تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران
  1342
 • - تولد صنعت پتروشیمی و شروع اولیه
  - توسعه صنعت پتروشیمی در قالب سه برنامه عمرانی: احداث مجتمع های پتروشیمی رازی (شاهپور)، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز (ایران)، خارگ، فارابی(ایران نیپون) و طرح های توسعه پتروشیمی شیراز و پتروشیمی بندرامام ( ‏ایران-ژاپن)
  1342-1357
 • - رکود و توقف تا خیزش دوباره صنعت پتروشیمی (تکمیل برخی طرح های نیمه تمام و بازسازی مجتمع های آسیب دیده در جنگ)
  - خیزش دوباره صنعت پتروشیمی : تکمیل برخی طرح های نیمه تمام، اجرای برنامه 5 ساله اول و بازسازی مجتمع های آسیب دیده در جنگ- تکمیل و بهره‏ برداری از شماری از طرح های اساسی: بهره برداری از طرح های دی آمونیم فسفات رازی (1369)، متانول اول شیراز (1369)، پتروشیمی بندرامام (1373-1369)، پتروشیمی اصفهان (1371 )، فاز اول پتروشیمی اراک (1372 ) و گسترش دوده صنعتی اهواز(1373)
  1358-1373
 • - اجرای برنامه پنجساله دوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف افزایش سوددهی، توسعه صادرات، گسترش خصوصی سازی و افزایش تولید و تنوع محصول با محصولات ویژه و جدید
  - شروع اولین دوره طلایی صنعت پتروشیمی و اجرای طرح های متعدد پتروشیمی (جهش اول)- اجرای برنامه پنجساله سوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی- خصوصی سازی پتروشیمی و تبدیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان حاکمیتی نظارتی
  - ادامه طرح های جهش اول- اجرای برنامه پنجساله سوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  1374-1388
 • - شروع برنامه پنجساله چهارم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  - جهش دوم صنعـت پتروشیمی (مشتمل بر ۴۵ طرح پتروشیمی)- ادامه و اجرای برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  - جهــش ســوم صنعــت پتروشیمی بــا هــدف توســعه متــوازن و پایــدار زنجیره ارزش (مشــتمل بــر 26 طــرح پتروشیمی)
  1390-1404