عنوان صفحه

مدل کارت امتیازی متوازن دارای چارچوبی مفهومی است که اهداف استراتژیک کلان سازمان را به شاخصهای قابل سنجش، تبدیل و توزیع متعادلی میان حوزه های حیاتی سازمان برقرار می کند. به عبارتی بر اساس این مدل برای سنجش عملکرد هر سازمانی باید بر حوزه های اصلی متمرکز شد که عبارتند از "امور مالی، مشتری، فرآیند و رشد و یادگیری".

هدف کارت امتیازی متوازن ترجمه استراتژی های سازمان به معیارهایی است که منحصرا چشم انداز شرکت را در سازمان منتقل کند. BSC مجموعه ای از معیارهایی است که به مدیران دیدی لحظه ای و در عین حال، جامع در مورد کسب و کار ارائه می دهد.