عنوان صفحه

 

یکی از اهداف شرکت ها و سازمان‌ها سودآوری و بالا بردن اثربخشی است. برای دستیابی به این موفقیت، باید به توقعات جامعه و قوانین اخلاقی توجه شود تا اهداف بزرگ آن تحقق یابد.

در جوامع امروز منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه های گرانمایه و ارزشمند سازمان محسوب می شود که در روند برنامه‌ ریزی و پیشبرد اهداف سازمان تاثیر زیادی دارد و شرکتهای موفق توانسته اند در حوزه های مختلف از جمله مسئولیت اجتماعی، از این ظرفیت بزرگ استفاده نمایند و نشان داده اند که سرمایه های انسانی به عنوان موتور محرک شرکتها نقش برجسته ای در تحقق اهداف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی دارند.

 مدیران منابع انسانی با به کارگیری ابزارهای متعدد مانند ترویج ارزش‌ها و اهداف، جلب مشارکت کارکنان در CSR، بالا بردن تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان، افزایش حس اعتماد به نفس کارکنان، سرمایه گذاری در آموزش و یادگیری، طراحی روش های مدیریت میزان کار و ارتباطات کارکنان  و بروز آوری سیستم های ارزیابی عملکرد، می‌توانند باعث تقویت و توسعه مسئولیت اجتماعی در سازمان شوند.

مسئولیت اجتماعی سازمان باید در فرهنگ سازمانی و راهکار‌های کلان سازمان گنجانده شود تا با ایجاد تغییرات در میزان کار و اقدام‌ها‌ی سازمان و نیز ارتقای نیروی انسانی از لحاظ فرهنگی و رفتاری،سبب ارتباط این دو گردد. منابع انسانی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ارزش می‌دهد و جهت حرکت سازمان را مشخص می‌کند.    

نقش منابع انسانی در اجرای CSRبسیار حائز اهمیت است. دیدگاه کارکنان و طرز برخورد آنها میتواند بر فعالیت های سازمان تاثیر بگذارد. هر سازمان، با داشتن برنامه مشخص و نظام مند برای کارکنان خود، می تواند از این سرمایه عظیم به عنوان بخش پیشران سایر حوزه ها و اهداف تعیین شده به نحو مطلوب بهره مند گردد.

مسئولیت اجتماعی سبب بهبود رابطه اجتماعی بین سازمان شده و ارتباطات را گسترش میدهد. رضایت مندی کارکنان از سازمان بر پیشرفت آن تاثیر بسزایی داشته و باعث افزایش سطح وفاداری کارکنان به سازمان می گردد.

در ادامه به برخی از عوامل  ایجاد احساس رضایت در کارکنان اشاره می شود:

  • رفتار عادلانه بین کارکنان
  • عدم تبعیض جنسیتی ( برابری جنسیتی)
  • ایجاد انگیزش و رقابت
  • توجه و رسیدگی به نیازهای کارکنان
  • ایجاد ارتباط با کارکنان
  • تقویت روحیه کاری در کارکنان
  • ایجاد حس وفاداری کارکنان به سازمان
  • ایجاد ارزش برای کارکنان