عنوان صفحه

درباره ما

علی ربانی (021)88066392

علی ربانی

مشاور اجتماعی مدیرعامل و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی

درباره مسئولیت اجتماعی

درباره مسئولیت اجتماعی

دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی زیر نظر مشاور اجتماعی معاون وزیر در امور پتروشیمی می باشد. این دبیرخانه بر اساس مصوبه شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی و با به کارگیری مشاور و همکاری مدیران، کارشناسان و ذینفعان صنعت نسبت به تدوین استراتژی حوزه مسئولیت اجتماعی اقدام نمود و در سال 1400-1401، تصمیم به جاری سازی آن دارد. این دبیرخانه بر اساس نظامنامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت دارای ساختار حاکمیتی سازمانی به شرح ذیل میباشد:

اطلاعات بیشتر
تاریخچه

تاریخچه پیدایش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در دهه ی 1920 میلادی مسئولیت اجتماعی شرکت برای اولین بار مطرح شد، ولی به دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت، نتوانست به عنوان یک موضوع جدی تا اواسط قرن بیستم میان رهبران کسب و کار جایگاهی بیابد.

اطلاعات بیشتر
اعضای شورای سیاست گذاری

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مشاور محترم وزیر در امور اجتماعی
عضو محترم هیات مدیره و مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
عضو محترم هیات مدیره و مدیر مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اطلاعات بیشتر
اعضای کارگروه منابع انسانی

رئیس کارگروه: جناب آقای طالبی
اعضای کارگروه: جناب آقایان دامغانی، اسماعیلی، عبداله نژاد و سرکار خانم قانع نیا

اطلاعات بیشتر
اعضای کارگروه محیط زیست

رئیس کارگروه: جناب آقای عمادی
اعضای کارگروه: سرکار خانم ها مرادزاده، علوی

اطلاعات بیشتر
اعضای کارگروه اقتصادی

رئیس کارگروه: جناب آقای عباس زاده
اعضای کارگروه: سرکار خانم ها محمدی، چاکری، کنعانی و جناب آقای توجهی

اطلاعات بیشتر
اعضای کارگروه اجتماعی

رئیس کارگروه اجتماعی: جناب آقای ربانی
اعضای کارگروه: جناب آقایان محمدپور، بیک زاد، بنوی، آقامیری و سرکار خانم زمانی

اطلاعات بیشتر